number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,13 Feb 15,"'Tis the Season","https://www.tvmaze.com/episodes/108160/bosch-1x01-tis-the-season"
2,1,2,13 Feb 15,"Lost Light","https://www.tvmaze.com/episodes/118496/bosch-1x02-lost-light"
3,1,3,13 Feb 15,"Blue Religion","https://www.tvmaze.com/episodes/118497/bosch-1x03-blue-religion"
4,1,4,13 Feb 15,"Fugazi","https://www.tvmaze.com/episodes/118498/bosch-1x04-fugazi"
5,1,5,13 Feb 15,"Mama's Boy","https://www.tvmaze.com/episodes/118499/bosch-1x05-mamas-boy"
6,1,6,13 Feb 15,"Donkey's Years","https://www.tvmaze.com/episodes/118500/bosch-1x06-donkeys-years"
7,1,7,13 Feb 15,"Lost Boys","https://www.tvmaze.com/episodes/118501/bosch-1x07-lost-boys"
8,1,8,13 Feb 15,"High Low","https://www.tvmaze.com/episodes/118502/bosch-1x08-high-low"
9,1,9,13 Feb 15,"The Magic Castle","https://www.tvmaze.com/episodes/118503/bosch-1x09-the-magic-castle"
10,1,10,13 Feb 15,"Us and Them","https://www.tvmaze.com/episodes/118504/bosch-1x10-us-and-them"
11,2,1,11 Mar 16,"Trunk Music","https://www.tvmaze.com/episodes/634736/bosch-2x01-trunk-music"
12,2,2,11 Mar 16,"The Thing About Secrets","https://www.tvmaze.com/episodes/634760/bosch-2x02-the-thing-about-secrets"
13,2,3,11 Mar 16,"Victim of the Night","https://www.tvmaze.com/episodes/634761/bosch-2x03-victim-of-the-night"
14,2,4,11 Mar 16,"Who's Lucky Now?","https://www.tvmaze.com/episodes/634762/bosch-2x04-whos-lucky-now"
15,2,5,11 Mar 16,"Gone","https://www.tvmaze.com/episodes/634763/bosch-2x05-gone"
16,2,6,11 Mar 16,"Heart Attack","https://www.tvmaze.com/episodes/634764/bosch-2x06-heart-attack"
17,2,7,11 Mar 16,"Exit Time","https://www.tvmaze.com/episodes/634765/bosch-2x07-exit-time"
18,2,8,11 Mar 16,"Follow the Money","https://www.tvmaze.com/episodes/634766/bosch-2x08-follow-the-money"
19,2,9,11 Mar 16,"Queen of Martyrs","https://www.tvmaze.com/episodes/634767/bosch-2x09-queen-of-martyrs"
20,2,10,11 Mar 16,"Everybody Counts","https://www.tvmaze.com/episodes/634768/bosch-2x10-everybody-counts"
21,3,1,21 Apr 17,"The Smog Cutter","https://www.tvmaze.com/episodes/1065553/bosch-3x01-the-smog-cutter"
22,3,2,21 Apr 17,"The Four Last Things","https://www.tvmaze.com/episodes/1148792/bosch-3x02-the-four-last-things"
23,3,3,21 Apr 17,"God Sees","https://www.tvmaze.com/episodes/1148794/bosch-3x03-god-sees"
24,3,4,21 Apr 17,"El Compadre","https://www.tvmaze.com/episodes/1148800/bosch-3x04-el-compadre"
25,3,5,21 Apr 17,"Blood Under the Bridge","https://www.tvmaze.com/episodes/1148801/bosch-3x05-blood-under-the-bridge"
26,3,6,21 Apr 17,"Birdland","https://www.tvmaze.com/episodes/1148804/bosch-3x06-birdland"
27,3,7,21 Apr 17,"Right Play","https://www.tvmaze.com/episodes/1148806/bosch-3x07-right-play"
28,3,8,21 Apr 17,"Aye Papi","https://www.tvmaze.com/episodes/1148809/bosch-3x08-aye-papi"
29,3,9,21 Apr 17,"Clear Shot","https://www.tvmaze.com/episodes/1148810/bosch-3x09-clear-shot"
30,3,10,21 Apr 17,"The Sea King","https://www.tvmaze.com/episodes/1148815/bosch-3x10-the-sea-king"
31,4,1,13 Apr 18,"Ask the Dust","https://www.tvmaze.com/episodes/1410518/bosch-4x01-ask-the-dust"
32,4,2,13 Apr 18,"Dreams of Bunker Hill","https://www.tvmaze.com/episodes/1432077/bosch-4x02-dreams-of-bunker-hill"
33,4,3,13 Apr 18,"Devil in the House","https://www.tvmaze.com/episodes/1432078/bosch-4x03-devil-in-the-house"
34,4,4,13 Apr 18,"Past Lives","https://www.tvmaze.com/episodes/1432079/bosch-4x04-past-lives"
35,4,5,13 Apr 18,"The Coping","https://www.tvmaze.com/episodes/1432080/bosch-4x05-the-coping"
36,4,6,13 Apr 18,"The Wine of Youth","https://www.tvmaze.com/episodes/1432081/bosch-4x06-the-wine-of-youth"
37,4,7,13 Apr 18,"Missed Connections","https://www.tvmaze.com/episodes/1432082/bosch-4x07-missed-connections"
38,4,8,13 Apr 18,"Dark Sky","https://www.tvmaze.com/episodes/1432083/bosch-4x08-dark-sky"
39,4,9,13 Apr 18,"Rojo Profundo","https://www.tvmaze.com/episodes/1432084/bosch-4x09-rojo-profundo"
40,4,10,13 Apr 18,"Book of the Unclaimed Dead","https://www.tvmaze.com/episodes/1432085/bosch-4x10-book-of-the-unclaimed-dead"
41,5,1,19 Apr 19,"Two Kinds of Truth","https://www.tvmaze.com/episodes/1616245/bosch-5x01-two-kinds-of-truth"
42,5,2,19 Apr 19,"Pill Shills","https://www.tvmaze.com/episodes/1642033/bosch-5x02-pill-shills"
43,5,3,19 Apr 19,"The Last Scrip","https://www.tvmaze.com/episodes/1642035/bosch-5x03-the-last-scrip"
44,5,4,19 Apr 19,"Raise the Dead","https://www.tvmaze.com/episodes/1642036/bosch-5x04-raise-the-dead"
45,5,5,19 Apr 19,"Tunnel Vision","https://www.tvmaze.com/episodes/1642037/bosch-5x05-tunnel-vision"
46,5,6,19 Apr 19,"The Space Between the Stars","https://www.tvmaze.com/episodes/1642038/bosch-5x06-the-space-between-the-stars"
47,5,7,19 Apr 19,"The Wisdom of the Desert","https://www.tvmaze.com/episodes/1642039/bosch-5x07-the-wisdom-of-the-desert"
48,5,8,19 Apr 19,"Salvation Mountain","https://www.tvmaze.com/episodes/1642040/bosch-5x08-salvation-mountain"
49,5,9,19 Apr 19,"Hold Back the Night","https://www.tvmaze.com/episodes/1642041/bosch-5x09-hold-back-the-night"
50,5,10,19 Apr 19,"Creep Signed His Kill","https://www.tvmaze.com/episodes/1642042/bosch-5x10-creep-signed-his-kill"
51,6,1,17 Apr 20,"The Overlook","https://www.tvmaze.com/episodes/1818145/bosch-6x01-the-overlook"
52,6,2,17 Apr 20,"Good People on Both Sides","https://www.tvmaze.com/episodes/1821310/bosch-6x02-good-people-on-both-sides"
53,6,3,17 Apr 20,"Three Widows","https://www.tvmaze.com/episodes/1821311/bosch-6x03-three-widows"
54,6,4,17 Apr 20,"Part of the Deal","https://www.tvmaze.com/episodes/1821312/bosch-6x04-part-of-the-deal"
55,6,5,17 Apr 20,"Money, Honey","https://www.tvmaze.com/episodes/1821313/bosch-6x05-money-honey"
56,6,6,17 Apr 20,"The Ace Hotel","https://www.tvmaze.com/episodes/1821314/bosch-6x06-the-ace-hotel"
57,6,7,17 Apr 20,"Hard Feelings","https://www.tvmaze.com/episodes/1821315/bosch-6x07-hard-feelings"
58,6,8,17 Apr 20,"Copy Cat","https://www.tvmaze.com/episodes/1821316/bosch-6x08-copy-cat"
59,6,9,17 Apr 20,"Dark Sacred Night","https://www.tvmaze.com/episodes/1821317/bosch-6x09-dark-sacred-night"
60,6,10,17 Apr 20,"Some Measure of Justice","https://www.tvmaze.com/episodes/1821318/bosch-6x10-some-measure-of-justice"
61,7,1,25 Jun 21,"Brazen","https://www.tvmaze.com/episodes/2089677/bosch-7x01-brazen"
62,7,2,25 Jun 21,"The Dog You Feed","https://www.tvmaze.com/episodes/2119165/bosch-7x02-the-dog-you-feed"
63,7,3,25 Jun 21,"Sabes Demasiado","https://www.tvmaze.com/episodes/2119166/bosch-7x03-sabes-demasiado"
64,7,4,25 Jun 21,"Triple Play","https://www.tvmaze.com/episodes/2119167/bosch-7x04-triple-play"
65,7,5,25 Jun 21,"Jury's Still Out","https://www.tvmaze.com/episodes/2119168/bosch-7x05-jurys-still-out"
66,7,6,25 Jun 21,"The Greater Good","https://www.tvmaze.com/episodes/2119169/bosch-7x06-the-greater-good"
67,7,7,25 Jun 21,"Workaround","https://www.tvmaze.com/episodes/2119170/bosch-7x07-workaround"
68,7,8,25 Jun 21,"Por Sonia","https://www.tvmaze.com/episodes/2119171/bosch-7x08-por-sonia"