number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,24 Aug 22,"Hamoodi","https://www.tvmaze.com/episodes/2323028/mo-1x01-hamoodi"
2,1,2,24 Aug 22,"Yamo","https://www.tvmaze.com/episodes/2325952/mo-1x02-yamo"
3,1,3,24 Aug 22,"Remorse","https://www.tvmaze.com/episodes/2325953/mo-1x03-remorse"
4,1,4,24 Aug 22,"Moola","https://www.tvmaze.com/episodes/2325954/mo-1x04-moola"
5,1,5,24 Aug 22,"Tombstone","https://www.tvmaze.com/episodes/2325955/mo-1x05-tombstone"
6,1,6,24 Aug 22,"Holy Matrimony","https://www.tvmaze.com/episodes/2325956/mo-1x06-holy-matrimony"
7,1,7,24 Aug 22,"Testimony","https://www.tvmaze.com/episodes/2325957/mo-1x07-testimony"
8,1,8,24 Aug 22,"Vamos","https://www.tvmaze.com/episodes/2325958/mo-1x08-vamos"